بـرای حقوق‌ محیط زیست عمری بیش‌ از‌ ۵۰ سال(اندکی پیش از کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲) نمیتوان تصور نـمود. در طی این مدت قـواعد مـتضمن حفاظت از محیط زیست از حقوق اروپا به سایر نقاط جهان انتقال یافته است.

اولین فیلسوف ومتفکر سیاسی  که به مفهوم شهروند در تئوریهای سیاسی پرداخته است افلاطون بود، افلاطون درکتاب جمهوری که در آن مدل مدینه فاضله را به خواننده معرفی کرد شهروندان را یکی از محورهای اصلی تأسیس دولت و حکومت مطلوب قرار می دهد. ارسطو نیز به بحث در زمینه شهروندی […]

در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهم‌ترین موضوعات در حقوق بین‌الملل معاصر است، حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهانشمول متعددی بر مدون کردن این حقوق کوشیده‌اند، در بسیاری از کشورها نهادها و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده و یا حتی […]

  طبق این پژوهش نقش رعایت حقوق شهروندی در مأموریتهای پلیس آگاهی بررسی شده، نمونه عبارت بودند از ۲۳۰ نفر مراجعینی که در طول دوماه دی و بهمن ماه سال ۱۳۸۵ به پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه و پیگیر پرونده های خود بوده اند که به روش نمونه گیری تصادفی […]